Hemus Air / LZ-HBB / Avro RJ146-300 / 3.4.2005 Düsseldorf

Hemus Air / LZ-HBB / Avro RJ146-300 / 3.4.2005 Düsseldorf